--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Inspektor
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Inspektor

pracodawca: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
miejsce pracy: Warszawa
dodano: 2018-01-10
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, wymuszona pozycja ciała, praca przy oświetleniu mieszanym, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych m.in. do urlopu wypoczynkowego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • opiniowanie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników pod względem merytoryczno-prawnym,
 • wprowadzanie oraz aktualizowanie danych osobowych oraz wynikających ze stosunku pracy do kadrowych informatycznych baz danych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych związanych ze zgłoszeniem, zmianą i wyrejestrowaniem pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • współuczestniczenie w sporządzaniu miesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia oraz okresowych statystyk poprzez przedstawianie danych dotyczących zatrudnienia w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie obsługi staży dla osób bezrobotnych w szczególności poprzez sporządzanie wniosków o zawarcie lub zmianę umowy o zorganizowanie stażu, a także dokumentacji niezbędnej do realizacji w tym zakresie umów.
Wymagamy:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej w administracji publicznej
 • dobra znajomość ustaw: Kodeks pracy, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętności: stosowania prawa, rzeczowego i poprawnego formułowania wniosków i opinii, analizy i syntezy, pracy w zespole, dobrej organizacji pracy własnej, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktu wykonawczego do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
Kontakt:
http://www.praca.pl/inspektor_1892603.html


Podobne oferty