--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Prezes Zarządu ŻTBS
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (0):

Prezes Zarządu ŻTBS

pracodawca: Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański - Plac Wolności 20
dodano: 2018-01-10
Oferta pochodzi z serwisu

Praca.plPracaDodaj ogłoszenie »

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba odpowiadać będzie za: • kompleksowe zarządzanie firmą oraz kształtowanie i realizacja jej strategii,

 • optymalizacja kosztów działania,

 • opracowywanie i realizacja planów finansowych

Oferujemy:

Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Wymagamy:

1. Wymagania wobec kandydata: • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze;

 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

 • co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim;

 • dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwo umyślne;

 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.


2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 • wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.


3.  Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:  • list motywacyjny z podaniem numeru telefonu, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, zawierający koncepcję zarządzania Spółką i rozwoju Spółki z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,

 • życiorys/CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

 • oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,

 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim uzyskanych podczas postępowania konkursowego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu

 • oświadczenie, że kandydat na Prezesa Zarządu:


  • nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  • nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  • nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  • nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej,

  • jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.


 4.  Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” należy składać w terminie do 24 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty zostaną otwarte w dniu 24 stycznia 2018 r. o g. 16.00 na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim sala nr 18 w dniu 7 lutego br. o g. 16.00.


5.  Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności: • 1)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

 • 2)  znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,

 • 3)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 • 4)  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,

 • 5)  znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,

 • 6)  przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.


 6.   Zapoznanie się z dokumentami spółki jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod nr 604536351 w siedzibie spółki przy ul. Plac Wolności 20 w Nowym Dworze Gdańskim.
 7.   Dokumenty nadesłane po w/w terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 8.   Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn.
 9.   Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat. 
10.  Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na stronach Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim oraz Krynicy Morskiej.

Kontakt:
http://www.praca.pl/prezes-zarzadu-ztbs_1892500.html


Podobne oferty