--> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Dyrektor Zak?adu (bran?a drzewna)
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku (3):

Dyrektor Zak?adu (bran?a drzewna)

pracodawca: Synergia Konsulting
miejsce pracy: OLSZTYN
dodano: 2017-06-05
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Dyrektor Zak?adu (bran?a drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: K/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiod?cych liderów w swojej bran?y,- pr??nie dzia?aj?c? firm? produkcyjn?,- grup? o mi?dzynarodowym zasi?gu. Nasz Klient szuka osoby:- z do?wiadczeniem na podobnym stanowisku w firmie z bran?y produkcji materia?ów drewnopochodnych- z wykszta?ceniem wy?szym, technicznym- ze znajomo?ci? j?zyka angielskiego lub niemieckiego umo?liwiaj?c? swobodn? komunikacj?- z bogat? znajomo?ci? zagadnie? zwi?zanych z wytwarzaniem produktów drewnopochodnych- posiadaj?cej do?wiadczenie w pracy w ?rodowisku mi?dzynarodowym (dodatkowy atut)- posiadaj?cej naturalne cechy przywódcze- zaanga?owanej, dyspozycyjnej, bardzo dobrze zorganizowanej, komunikatywnej- odpornej na stres- gotowej do mi?dzynarodowych delegacji Na codzienn? prac? Dyrektora Zak?adu sk?ada si?:- nadzór nad procesami produkcyjnymi- wspó?tworzenie strategii zak?adu w obszarze produkcji i nadzór nad jej wykonaniem- odpowiedzialno?? za jako?? wytwarzanych produktów- zarz?dzanie prac? podleg?ych pracowników- wdra?anie nowych technologii- nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych Je?li oczekujesz:- pracy, gdzie b?dziesz móg? wykorzysta? swoje wybitne umiej?tno?ci i zdolno?ci managerskie, a tak?e dalej je systematycznie rozwija?,- a jednocze?nie chcia?by? zwi?za? si? zawodowo z mi?dzynarodow? firm? znan? na ca?ym ?wiecie potrafi?c? doceni? kompetencje i zaanga?owanie swoich pracowników i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.


Podobne oferty