connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Dyrektor Handlowy (TSL)
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku ():

Dyrektor Handlowy (TSL)

pracodawca: Synergia Konsulting
miejsce pracy: Nowy Tomy?l
dodano: 2017-06-05
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Dyrektor Handlowy (TSL)Miejsce pracy: Zielona GóraNr referencyjny: SM/1825 Obecno?? w siedzibie firmy: 1-2 razy w tygodniuKim jest nasz Klient? Jest firm?:- z bran?y TSL posiadaj?c? nowoczesny tabor transportowy- dynamicznie rozwijaj?c? si?- o mi?dzynarodowym zasi?gu dzia?ania Nasz Klient szuka osoby:- z do?wiadczeniem na podobnym stanowisku w bran?y TSL lub innej (Dodatkowym atutem b?dzie posiadanie do?wiadczenia w pracy na stanowisku Spedytora lub pokrewnym)- ze znajomo?ci? j?zyka angielskiego umo?liwiaj?c? swobodn? komunikacj? (Dodatkowym atutem b?dzie znajomo?? innego j?zyka europejskiego)- z bogatymi umiej?tno?ciami interpersonalnymi- bardzo dobrze naturalnie rozwini?tych umiej?tno?ci zarz?dczych- bardzo dobrze zorganizowanej, efektywnie dzia?aj?cej oraz odpornej na stres- kreatywnej, zaanga?owanej, dyspozycyjnej Na codzienn? prac? Dyrektora Handlowego sk?ada si?:- budowanie pozytywnych relacji z pozyskanymi ju? Klientami- pozyskiwanie nowych Klientów- analiza rentowno?ci linii- analiza pracy spedytorów- kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, dba?o?? o zadowolenie Klienta- nadzór nad realizacj? operacji transportowych- wspó?praca z dzia?em spedytorów Je?li oczekujesz:- pracy, w której b?dziesz móg? wykorzysta? swoje wybitne umiej?tno?ci w zakresie sprzeda?y us?ug, a tak?e dalej je systematycznie rozwija?- stabilnej, ciekawej i atrakcyjnie wynagradzanej pracy i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Moja sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je do mnie na adres: pawel@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? ze mn? tak?e osobi?cie, telefonicznie.Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.


Podobne oferty