connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Dyrektor ds. technologii i wdro?e?

Dyrektor ds. technologii i wdro?e?

pracodawca: Synergia Konsulting
miejsce pracy: Ko?cian
dodano: 2017-06-05
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, dla naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Dyrektor ds. technologii i wdro?e?Miejsce pracy: Pozna?Nr referencyjny: IP2/25 Kim jest nasz klient?- jednym z wiod?cych liderów w swojej bran?y;- pr??nie dzia?aj?c? firm? produkcyjn? o mi?dzynarodowym zasi?gu. Nasz Klient szuka osoby:- z wykszta?ceniem wy?szym, technicznym (zwi?zanym z przetwórstwem tworzyw sztucznych)- posiadaj?cej minimum 2 lata do?wiadczenia na kierowniczym stanowisku w dziale zwi?zanym z przetwórstwem tworzyw sztucznych- posiadaj?cej wiedz? specjalistyczn? z zakresu procesu wyt?aczania i narz?dzi do wyt?aczania- ze znajomo?ci? j?zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym- komunikatywnej, skrupulatnej, samodzielnej oraz nastawionej na sukces Na codzienn? prac? Dyrektora ds. technologii i wdro?e? sk?ada si?:- rozwój technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych- projektowanie procesu i narz?dzi do przetwórstwa (wyt?aczania) tworzyw sztucznych- nadzór i optymalizacja dotychczas stosowanych procesów technologicznych przetwórstwa tworzyw stosowanych w firmie- nadzór nad wdra?aniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych w zak?adach produkcyjnych Je?li oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia;- atrakcyjnego wynagrodzenia;- ciekawych wyzwa?;- pracy w mi?dzynarodowej firmie, i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je na adres: marta.jablonska@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.


Podobne oferty