connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)connection to VPS-HELPER-1-1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused) --> Praca - Oferty Pracy Warszawa : Gazeta Praca - Gratka - Info Praca - Praca pl - Goldenline Praca - Pracuj
jesteś tutaj: nf.pl > Praca > Oferta pracy: Regionalny Przedstawiciel Handlowy
Aktualne ogłoszenia na podobnym stanowisku ():

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

pracodawca: Synergia Konsulting
miejsce pracy: ?rem
dodano: 2017-06-26
Oferta pochodzi z serwisu

Gowork.plgowork.plDodaj ogłoszenie »

Opis:
Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Regionalny Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: LesznoNr referencyjny: SM/2378 Kim jest nasz Klient? Jest firm?:- z bran?y produkcyjnej (FMCG), k?ad?c? szczególny nacisk na jako?? swoich produktów- stale rozwijaj?c? swoje portfolio- dbaj?c? o zadowolenie i profesjonalizm swoich pracowników Nasz Klient szuka osoby:- z do?wiadczeniem na podobnym stanowisku- z wykszta?ceniem ?rednim lub wy?szym- posiadaj?cej wysokie umiej?tno?ci interpersonalne i sprzeda?owe- dyspozycyjnej i gotowej do cz?stych podró?y s?u?bowych- zaanga?owanej i wysoce zmotywowanej- z prawem jazdy kat. B Mile widziana b?dzie:- znajomo?? j?zyka niemieckiego w stopniu komunikatywnymNa codzienn? prac? Regionalnego Przedstawiciela Handlowego sk?ada si?:- aktywna sprzeda? na przydzielonym terenie produktów firmy- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów- realizacja za?o?onych planów sprzeda?y Je?li oczekujesz:- stabilnej, atrakcyjnie wynagradzanej pracy- mo?liwo?ci dalszego rozwoju zawodowego- ciekawych wyzwa? i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je do nas na adres: marta@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.


Podobne oferty