Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://praca.nf.plplCopyright (c) Nowoczesna Firma All rights reserved.Mon, 19 Mar 2018 07:56:55 +0100Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://z.nf.pl/i/logo_nf_60.gifhttp://www.nf.pl6032http://praca.nf.pl/Praca/1790530397/starszy-inspektor/pracaStarszy Inspektor-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1790530397/starszy-inspektor/pracaThu, 15 Mar 2018 13:31:56 +0100Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
• Praca w terenie – w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych, o trudnym dojeździe, z potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
• Wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjne-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu ;
• Praca na II piętrze w budynku bez windy;
• Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszenia robót oraz wydawanie decyzji o warunkach prowadzenia prac na podstawie art. 118 -118 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz udział w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym wydawanie zezwoleń na ich realizację, określanie sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzorowanie jej wykonania oraz przygotowanie Standardowego Formularza Komunikacyjnego o nałożeniu i wykonaniu kompensacji;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000;
 • Realizacja ustaleń planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, kontrolowanie stanu obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzór nad prowadzeniem zabiegów ochronnych;
 • Współpraca z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie (co najmniej) kierunkowe w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (co najmniej) pracy w obszarze ochrony środowiska
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, poczta elektroniczna);
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów; znajomość form ochrony przyrody.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w administracji publicznej;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w pracy terenowej;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Asertywność;
 • Odpowiedzialność;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1936779.html]]>
http://praca.nf.pl/Praca/1788147464/inspektor/pracaInspektor-Słupskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788147464/inspektor/pracaWed, 14 Mar 2018 10:27:49 +0100Warunki pracyCzynniki uciążliwe:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich oraz projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych (funduszy europejskich) w zakresie oddelegowanym do Inspektoratu Ochrony Wybrzeża (OW)
 • Nadzór i koordynacja nad prawidłową pracą Obwodów i Obchodów Ochrony Wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem działań nadzorców w zakresie prawidłowej organizacji pracy podległych im robotników ochrony wybrzeża i jakości wykonywanych robót
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie ochrony brzegów morskich w granicach administracji Urzędu Morskiego, w tym przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Dorywcze kontrole terenowe ilości i jakości wykonywanych robót - wnioskowanie o dokonywanie poprawek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników OW, stawianie odpowiednich wniosków celem koordynacji wykonywanych zadań, oddelegowanych do odpowiednich komórek terenowych a w wymaganych przypadkach podjęcie działań mających na celu usprawnienie pracy Inspektoratu
 • Współudział w przygotowaniu projektów programów inwestycyjnych dla inwestycji realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" oraz innych, do przygotowania których zostal oddelegowany Inspektorat OW
 • Współpraca z wykonawcami robót oraz nadzorem inwestorskim w zakresie realizowanych zadań z zakresu ochrony brzegu morskiego
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem części wniosków o przyznanie funduszy europejskich w zakresie oddelegownym do OW

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z ochroną środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją inwestycji lub projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz funduszy unijnych
 • Przeszkolenie w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej
 • studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem
 • praktyczna znajomość przebiegu procesu zamowień publicznych i procesu inwestycyjnego
 • umiejętność kierowania zespołem
http://www.praca.pl/inspektor_1936069.html]]>
http://praca.nf.pl/Praca/1788134990/inspektor-wojewodzki/pracainspektor wojewódzki-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788134990/inspektor-wojewodzki/pracaWed, 14 Mar 2018 10:23:02 +0100Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście od ulicy Rzeźnickiej posiada dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektów decyzji w sprawie stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
 • Sprawowanie nadzoru nad urzędami stanu cywilnego oraz przeprowadzanie kontroli;
 • Prowadzenie rejestru poświadczeń obywatelstwa polskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  http://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_1936099.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1788153354/inspektor/pracaInspektor-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788153354/inspektor/pracaWed, 14 Mar 2018 10:01:08 +0100Warunki pracyPraca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

  Zakres zadań

  • Ewidencjonowanie i rejestrowanie danych w systemach informatycznych w celu zapewnienia bieżącej i systematycznej aktualizacji wprowadzonych danych.
  • Przekazywanie zatrzymanych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych Urzędów Administracji Państwowej oraz Policji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji.
  • Bieżące ustalanie w bazach danych w celu sprawdzenia kompletności i poprawności posiadanych danych niezbędnych do dalszej prawidłowej realizacji zadań.

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji lub co najmniej 6 miesięcy w pracy biurowej
  • Znajomość obsługi systemów informatycznych, umiejętność pracy w zespole.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

   http://www.praca.pl/inspektor_1936096.html]]>
   http://praca.nf.pl/Praca/1788138626/starszy-inspektor/pracaStarszy Inspektor-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788138626/starszy-inspektor/pracaTue, 13 Mar 2018 15:19:26 +0100Warunki pracy- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
   - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
   - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
   - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
   - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
   - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

   Zakres zadań

   • dekretowanie dokumentów księgowych,
   • wprowadzanie danych księgowych do zbioru informatycznego,
   • uzgadnianie kont księgowych,
   • sporządzanie sprawozdań finansowych,
   • prowadzenie ewidencji VAT oraz przesyłanie jej w formie JPK_VAT.

   Wymagania niezbędne

   wykształcenie: średnie
   doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku o obszarze księgowości
   • znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o Policji, KPA,
   • umiejętność analitycznego myślenia,
   • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych,
   • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego

   Wymagania dodatkowe

    http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1935326.html]]>
    http://praca.nf.pl/Praca/1788134900/inspektor/pracaInspektor-GDYNIAhttp://praca.nf.pl/Praca/1788134900/inspektor/pracaTue, 13 Mar 2018 14:32:46 +0100Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
    - praca w terenie
    - krajowe wyjazdy służbowe
    - zagrożenie korupcją
    - permanentna obsługa klientów zewnętrznych
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
    - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
    Warunki uciążliwe:
    - zmienne warunki atmosferyczne - praca w terenie
    Infrastruktura - bariery architektoniczne:
    - brak windy
    - brak podjazdu
    - brak schodołazu
    - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
    - drzwi nieodpowiedniej szerokości
    - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych

    Zakres zadań

    • przygotowanie zestawień materiałowych w prowadzonej dziedzinie, weryfikacja i klasyfikacja trybu postępowania
    • dostawy materiałowe wraz z przygotowaniem procedury postępowania zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych"
    • prowadzenie dokumentacji realizacji dostaw oraz przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych
    • przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie realizacji dostaw wg procedur nie objętych Ustawą „Prawo zamówień publicznych"
    • analiza cen rynkowych oraz nowych systemów i technologii, przygotowanie zaplecza logistycznego związanego z dostawami
    • prowadzenie ewidencji faktur i analiz finansowych wydatków na poszczególne branże na dostawy dla potrzeb Urzędu
    • realizacja zadań związanych z gospodarką materiałową Urzędu
    • realizacja zadań związanych z upłynnieniem materiałów i innych składników majątku Urzędu, wystawianie faktur sprzedaży i archiwizacja danych

    Wymagania niezbędne

    wykształcenie: średnie techniczne: budowlane, ekonomiczne lub mechaniczne
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracji publicznej
    • ogólna wiedza z zakresu zamówień publicznych, umiejętność stosowania przepisów w praktyce
    • prawo jazdy kat. B
    • umiejętność rozwiązywania problemów
    • umiejętność komunikacji i pracy w zespole
    • Posiadanie obywatelstwa polskiego
    • Korzystanie z pełni praw publicznych
    • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

    Wymagania dodatkowe

    • znajomość programu fakturowania i ewidencji magazynowej
    • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
    http://www.praca.pl/inspektor_1935341.html]]>
    http://praca.nf.pl/Praca/1788148691/inspektor-wsparcia-sprzedazy/pracaInspektor Wsparcia Sprzedaży-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788148691/inspektor-wsparcia-sprzedazy/pracaFri, 09 Mar 2018 14:09:21 +0100Aktualnie poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:

    Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej


    (możliwość długoletniej współpracy i przejścia na stałe do organizacji)
    Główne zadania:


    • Kontrola rozliczeń zakładu:


     • Kontrola przepływu faktur i obiegu dokumentów

     • Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych dotyczących realizowanych usług

     • Kontrola i wyjaśnianie nieprawidłowości w procesie rozliczeń należności i zobowiązań

     • Sprawdzanie dokumentacji przygotowanej do fakturowania

     • Przygotowywanie raportów rozliczeniowych


    • Wsparcie pracowników wytwórni w obsłudze klientów

    • Pomoc organizacyjna dla wytwórni w procesach logistycznych

    • Inne prace administracyjne i biurowe zlecone przez przełożonego


    Wymagania formalne:


    • Minimum wykształcenie średnie (preferowane o profilu ekonomicznym lub budowlanym)

    • Doświadczenie w dziale wsparcia sprzedaży, obsługi klienta lub logistyki /transportu

    • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (PowerPoint, Excel)

    • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem

    • Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin w tygodniu roboczym


    Oczekiwania interpersonalne:


    • Staranność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań

    • Samodzielność i aktywność w działaniu oraz wysoka kultura osobista

    • Zaangażowanie w wykonywaną pracę i umiejętność pracy w zespole

    • Umiejętności komunikacyjne, zdolność organizacji pracy własnej

    • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

    http://www.praca.pl/inspektor-wsparcia-sprzedazy_1933928.html]]>
    http://praca.nf.pl/Praca/1788143551/inspektor/pracaInspektor-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788143551/inspektor/pracaFri, 09 Mar 2018 12:04:42 +0100Warunki pracyPraca biurowa przy komputerze; nietypowe godziny pracy; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
    Biura znajdują się na parterze, budynek bez windy.

    Zakres zadań

    • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
    • przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i wniosków,
    • wykonywanie czynności administracyjnych ( w tym prowadzenie rejestrów, przygotowywanie korespondencji i przekazywanie wniosków - informacji o nieprawidłowościach),
    • sporządzanie sprawozdań i zestawień liczbowych oraz analiz dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
    • archiwizowanie dokumentacji Wydziału,

    Wymagania niezbędne

    wykształcenie: średnie
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
    • Wymagana ogólna znajomość prawa, przede wszystkim prawa cywilnego materialnego
    • Komunikatywność
    • Łatwość nawiązywania kontaktów
    • Umiejętność przekazywania informacji i argumentacji
    • Asertywność
    • Umiejętność pracy w zespole
    • Posiadanie obywatelstwa polskiego
    • Korzystanie z pełni praw publicznych
    • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

    Wymagania dodatkowe

     http://www.praca.pl/inspektor_1933440.html]]>
     http://praca.nf.pl/Praca/1788135572/inspektor-ds.-akwizycji-danych/pracaInspektor ds. Akwizycji Danych-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788135572/inspektor-ds.-akwizycji-danych/pracaThu, 08 Mar 2018 18:11:39 +0100
      
     Komórka organizacyjna: Dział Akwizycji Danych


     • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
     • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych, w tym pakietu Microsoft Office, a w szczególności programów Excel oraz Access,
     • znajomość programowania w VBA oraz struktur xml będzie dodatkowym atutem,

     Zakres obowiązków:

     • ujednolicanie rozbieżności zidentyfikowanych w ramach grup taryfowych,
     • przygotowanie punktów poboru do procesu akwizycji danych pomiarowych,
     • analiza danych pomiarowych przechowywanych w różnych formatach, monitorowanie rynku branży energetycznej, między innymi śledzenie nowych trendów i innowacji.
     ]]>
     http://praca.nf.pl/Praca/1788140915/inspektor-ds.-akwizycji-danych/pracaInspektor ds. Akwizycji Danych-Gdańskhttp://praca.nf.pl/Praca/1788140915/inspektor-ds.-akwizycji-danych/pracaThu, 08 Mar 2018 16:04:20 +0100Energa Obrót S.A.


      


     Komórka organizacyjna: Dział Akwizycji Danych     Umowa o pracę na zastępstwo za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej     Oczekiwania wobec kandydatów:     • wykształcenie wyższe, bądź w trakcie studiów, preferowane kierunki to; Informatyka bądź kierunki Techniczne,

     • minimum roczne doświadczenia w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze,

     • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych, w tym pakietu Microsoft Office, a w szczególności programów Excel oraz Access,

     • znajomość programowania w VBA oraz struktur xml będzie dodatkowym atutem,

     • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

     • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.


     Zakres obowiązków:     • ujednolicanie rozbieżności zidentyfikowanych w ramach grup taryfowych,

     • przygotowanie punktów poboru do procesu akwizycji danych pomiarowych,

     • analiza danych pomiarowych przechowywanych w różnych formatach, monitorowanie rynku branży energetycznej, między innymi śledzenie nowych trendów i innowacji.

     http://www.praca.pl/inspektor-ds-akwizycji-danych_1932747.html]]>