Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://praca.nf.plplCopyright (c) Nowoczesna Firma All rights reserved.Fri, 20 Oct 2017 14:34:41 +0200Nowoczesna Firma (prace) - www.nf.plhttp://z.nf.pl/i/logo_nf_60.gifhttp://www.nf.pl6032http://praca.nf.pl/Praca/1613564167/specjalista-ds.-ofertowaniadoradca-techniczny/pracaSpecjalista ds. Ofertowania/Doradca techniczny-Dąbrowa k. Poznaniahttp://praca.nf.pl/Praca/1613564167/specjalista-ds.-ofertowaniadoradca-techniczny/pracaFri, 20 Oct 2017 12:11:09 +0200
 • Ofertowanie i kosztorysowanie projektów/zapytań

 • Dobór produktów pod projekt

 • Wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych do oferty firmy

 • Analiza przygotowanych ofert


  • Współpracę przy realizacji ciekawych projektów

  • Umowę o pracę na pełen etat

  • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

  • Atrakcyjne wynagrodzenie

  • Możliwość rozwoju zawodowego

  • Przyjazną atmosferę środowiska pracy


  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowani absolwenci i studenci kierunku Inżyniera Środowiska

  • Dobra znajomość branży instalacyjno-grzewczej

  • Znajomość programów projektowych i kosztorysowych

  • Dyspozycyjność

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-ofertowania-doradca-techniczny_1829977.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1613552160/starszy-specjalista-do-spraw:-kontroli-zewnetrznej-w-wydziale-kontroli-prawnym-i-nadzoru-wuw-w-poznaniu/pracaStarszy Specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1613552160/starszy-specjalista-do-spraw:-kontroli-zewnetrznej-w-wydziale-kontroli-prawnym-i-nadzoru-wuw-w-poznaniu/pracaFri, 20 Oct 2017 09:42:57 +0200Wymiar etatu: 1


  Liczba stanowisk pracy: 3


  Miejsce wykonywania pracy: Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań


   


  WARUNKI PRACY  • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu (udział w kontrolach i inspekcjach na terenie województwa)

  • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

  • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

  • budynek posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

  • klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami

  • budynek jest wyposażony w windy osobowe

  • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm

  • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych


  ZAKRES ZADAŃ  • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających w szczególności z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych

  • przeprowadzanie kontroli sposobu wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych

  • przeprowadzanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych

  • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o fundacjach oraz w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  • przeprowadzanie kontroli przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach zespolonej administracji rządowej, jednostce organizacyjnej podporządkowanej wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego

  • przeprowadzanie kontroli wydatkowania środków finansowych, w tym wykorzystywania dotacji pochodzących z budżetu państwa, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach rządowej administracji zespolonej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w jednostkach rządowej administracji niezespolonej, a także w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobierania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tym jednostkom ustawami

  • przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz „Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

  • opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli w celu formułowania zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości/uchybień zidentyfikowanych w jednostce kontrolowanej

  • przeprowadzanie kontroli w samorządach gmin w zakresie realizacji zadań administracji rządowej określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych

  • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu potwierdzenia ich realizacji przez jednostkę kontrolowaną

  • przygotowanie projektów zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli

  • współdziałanie z innymi organami kontroli, a także organami ścigania w ramach wykorzystania wyników przeprowadzonych kontroli

  • przygotowanie na polecenie Wojewody wniosków do innych organów kontrolnych o przeprowadzenie na terenie województwa kontroli w zakresie ich właściwości

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE  • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe techniczne

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych

  • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej

  • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości

  • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

  • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków

  • umiejętność analitycznego myślenia

  • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność

  • posiadanie obywatelstwa polskiego

  • korzystanie z pełni praw publicznych

  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w kontroli w administracji publicznej

  • posiadanie uprawnień audytora, biegłego rewidenta

  • umiejętność rozwiązywania problemów

  • łatwość w komunikowaniu się

  • doświadczenie na samodzielnym stanowisku

  • umiejętność dostosowywania się do zmian

  • ukończone kursy, szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych


   

  http://www.praca.pl/starszy-specjalista-do-spraw-kontroli-zewnetrznej-w-wydziale-kontroli,prawnym-i-nadzoru-wuw-w-poznaniu_1829720.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1613384027/specjalista/pracaSpecjalista-Kaliszhttp://praca.nf.pl/Praca/1613384027/specjalista/pracaFri, 20 Oct 2017 07:35:01 +0200Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
  - prowadzenie samochodu służbowego,
  - praca przy komputerze.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu w Delegaturze w Kaliszu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

  Zakres zadań

  • prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
  • prowadzenie postępowań administracyjnych
  • współuczestniczenie w opracowaniu planów działalności kontrolnej, w szczególności planów rocznych i kwartalnych oraz sprawozdań z ich realizacji
  • wyznaczanie miejsc i zakresu pomiarów i prób oraz nadzorowanie ich wykonania podczas kontroli
  • uczestniczenie w zdarzeniach poważnych awarii
  • wprowadzanie poprawne i zgodne ze stanem faktycznym danych do Informatycznego Systemu Kontroli
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznych, potwierdzanie efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć oraz wydawanie zaświadczeń i opinii
  • prowadzenie pojazdów służbowych

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • prawo jazdy kat. B
  • podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska i postępowania administracyjnego
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • umiejętność działania w sytuacji stresowej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  http://www.praca.pl/specjalista_1829274.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1613397701/referent/pracaReferent-Koninhttp://praca.nf.pl/Praca/1613397701/referent/pracaFri, 20 Oct 2017 07:28:04 +0200Warunki pracy- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym,
  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  - budynek nie jest wyposażony w windę oraz w podjazd dla wózków inwalidzkich,
  - brak jest pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

  Zakres zadań

  • ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Krajowej Ewidencji Podatników,
  • prowadzenie czynności weryfikacyjnych podmiotów rejestrujących się,
  • rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE,
  • prowadzenie ewidencji podatników, płatników i płatników składek ubezpieczeniowych,
  • weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych,
  • gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP,
  • prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu.

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Wiedza z zakresu prawa podatkowego,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
  • Łatwość komunikacji,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Odporność na stres (opanowanie w sytuacjach trudnych),
  • Wysoka kultura osobista,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • obsługa specjalistycznych programów komputerowych
  http://www.praca.pl/referent_1829233.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1613391512/specjalista/pracaSpecjalista-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1613391512/specjalista/pracaFri, 20 Oct 2017 07:27:47 +0200Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  - zadania wykonywane w siedzibie urzędu z możliwością pracy na terenie województwa
  - zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
  - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
  - wymagana asertywność i komunikatywność
  - stanowisko pracy znajduje się na 4 piętrze budynku biurowego
  - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
  - klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
  - budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
  - budynek nie jest wyposażony w windy osobowe; istnieje możliwość korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
  - w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Zakres zadań

  • nadzór organizacyjny oraz zarządzanie siecią LAN/WLAN zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie systemu łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego (ZK) i Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)
  • organizacja i nadzór nad systemem stacji retransmisyjnych ZK i PRM w województwie (stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szpitalami, nadleśnictwami)
  • tworzenie, nadzór oraz monitorowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu łączności ZK i PRM (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, umowy, protokoły, uprawnienia dostępu, itp.)
  • nadzór, monitoring oraz rozliczenia finansowe istniejących umów związanych z serwisowaniem i konserwacją sieci łączności radiowej ZK i PRM (opisywanie dokumentów księgowych, przygotowanie postępowań przetargowych, nadzór nad realizacją, uczestnictwo w konserwacji, itp.)
  • nadzór i monitoring oraz rozliczanie finansowe (w tym opisywanie merytoryczne dokumentów księgowych) umów w operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi na potrzeby Wydziału oraz łączności radiowej ZK i PRM
  • przygotowanie koncepcji rozwoju i modernizacji sieci łączności radiowej ZK i PRM
  • nadzór, monitoring oraz rozliczanie finansowe istniejących umów związanych z serwisowaniem i konserwacją sieci łączności stacjonarnej Wydziału w technologii VoIP opartej na platformie Asterisk (opisywanie dokumentów księgowych, przygotowanie postępowań przetargowych, nadzór nad realizacją, uczestnictwo w konserwacji itp.)
  • opracowywanie harmonogramu wydatków rzeczowo-finansowych na budowę i modernizację sieci łączności radiowej ZK i PRM oraz stacjonarnej Wydziału

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania administracji publicznej
  • wiedza z zakresu łączności radiotelefonicznej i komórkowej
  • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie MS Office, OpenOffice) i urządzeń techniki biurowej
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub pisemna zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • komunikatywność
  • umiejętność zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność współpracy w ramach zespołu oraz z klientem zewnętrznym
  • umiejętność negocjacji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  http://www.praca.pl/specjalista_1829243.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1612568003/specjalista-ds.-certyfikacji/pracaSpecjalista ds. Certyfikacji-Praca zdalnahttp://praca.nf.pl/Praca/1612568003/specjalista-ds.-certyfikacji/pracaThu, 19 Oct 2017 15:57:08 +0200
 • Kompleksowa kontrola wprowadzanych na rynek produktów, pod kątem zgodności z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

 • - Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentacji przekazywanej przez klientów.

 • - Tworzenie zestawień i raportów na potrzeby firmy.


  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracę (w zależności od preferencji kandydata).

  • Możliwość pracy w siedzibie firmy w Katowicach lub w trybie pracy zdalnej.

  • Atrakcyjne wynagrodzenie.

  • Niezbędne narzędzia pracy.

  • Ciekawą pracę z perspektywą rozwoju osobistego.

  • Dużą samodzielność działania.


  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów certyfikacyjnych (preferowane doświadczenie w jednostce certyfikującej).

  • Umiejętność pracy z normami, dyrektywami i rozporządzeniami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

  • Biegła znajomość języka angielskiego.

  • Wysoka samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy.


  Mile widziane:  • Znajomość języka niemieckiego.

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-certyfikacji_1828949.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1612392034/specjalista-ds.-obslugi-klienta-(spedycja-krajowa)/pracaSpecjalista ds. Obsługi Klienta (Spedycja Krajowa)-TARNOWO PODGÓRNEhttp://praca.nf.pl/Praca/1612392034/specjalista-ds.-obslugi-klienta-(spedycja-krajowa)/pracaThu, 19 Oct 2017 15:20:32 +0200Oferujemy:

  • Realizowanie ambitnych zadań w innowacyjnej organizacji,

  • Rozwój w obszarze silnie rozwojowego produktu,

  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

  • Pracę w miłej atmosferze,

  • Umowę o pracę,

  • Pakiet świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, wczasy pod gruszą i inne).

  Obowiązki:


  • Opieka nad klientami spedycyjnymi,

  • Bieżąca, telefoniczna obsługa klienta,

  • Rozliczanie i wystawianie faktur,

  • Bieżący kontakt z klientami,

  • Wyjaśnianie reklamacji i niezgodności zgłoszonych przez klientów,

  • Koordynacja komunikacji z klientem na poziomie magazynu i spedycji,

  • Kontakt i aranżowanie umów z dostawcami usług i towarów na rzecz działów produkcyjnych.

  Wymagania:


  • Wykształcenie min. średnie,

  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie spedycyjnej,

  • Dobra znajomość programu Excel,

  • Ponadprzeciętne zaangażowanie i motywacja do pracy,

  • Wysoki poziom energii i gotowość do nauki nowych umiejętności,

  • Komunikatywność, odporność na stres,

  • Dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków.

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-obslugi-klienta-spedycja-krajowa_1828997.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1613213113/specjalista-ds.-plac/pracaSpecjalista ds. płac-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1613213113/specjalista-ds.-plac/pracaThu, 19 Oct 2017 11:18:30 +0200
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń i dokumentacji zasiłkowej
 • Współpraca i komunikacja z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, Kancelarie Komornicze itp.)
 • Kompleksowa obsługa egzekucji komorniczych
  • Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę
  • Pracę na samodzielnym stanowisku
  • Pakiet socjalny
  • Biegła znajomość obsługi programu Płatnik
  • Znajomość ustawy o emeryturach i rentach
  • Praktyczna wiedza z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Podstawy rachunkowości
  • Minimum 2- letniego doświadczenie w zakresie naliczania płac, w tym praktyczna umiejętność rozliczania wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia i umów o dzieło
  • Mile widziana znajomość obsługi programu Optima
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programu Excel
  • Praktyczna wiedza z zakresu obsługi zajęć komorniczych
  • Umiejętność efektywnej organizacji pracy w zespole
  • Bardzo dobra znajomość Prawa Pracy oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  ]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1612220577/specjalista-ds.-plac/pracaSpecjalista ds. płac-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1612220577/specjalista-ds.-plac/pracaThu, 19 Oct 2017 11:02:34 +0200
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników  • Obsługa i rozliczanie rachunków wynikających z umów zlecenia i umów o dzieło  • Współpraca z Działem Księgowości  • Sporządzanie raportów/sprawozdań/zestawień w zakresie wynagrodzeń  • Bieżąca obsługa płacowa pracowników (zaświadczenia, RP-7, Z-3)  • Kompleksowa obsługa egzekucji komorniczych  • Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń i dokumentacji zasiłkowej  • Sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa programu Płatnik  • Współpraca przy innych zadaniach realizowanych w ramach działu (raporty, zestawienia itp.)  • Współpraca i komunikacja z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, Kancelarie Komornicze itp.)


  • Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę  • Pracę na samodzielnym stanowisku  • Pakiet socjalny


  • Minimum 2- letniego doświadczenie w zakresie naliczania płac, w tym praktyczna umiejętność rozliczania wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia i umów o dzieło  • Bardzo dobra znajomość Prawa Pracy oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  • Biegła znajomość obsługi programu Płatnik  • Znajomość ustawy o emeryturach i rentach  • Praktyczna wiedza z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych  • Praktyczna wiedza z zakresu obsługi zajęć komorniczych  • Podstawy rachunkowości  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programu Excel  • Umiejętność efektywnej organizacji pracy w zespole  • Dyspozycyjność  • Mile widziana znajomość obsługi programu Optima

  http://www.praca.pl/specjalista-ds-plac_1823892.html]]>
  http://praca.nf.pl/Praca/1612242918/specjalista-do-dzialu-realizacji-inwestycji/pracodawcaSpecjalista do działu realizacji inwestycji-Poznańhttp://praca.nf.pl/Praca/1612242918/specjalista-do-dzialu-realizacji-inwestycji/pracodawcaThu, 19 Oct 2017 10:30:21 +0200Zadania na stanowisku:
  • Wsparcie Kierownika Projektu w uzyskiwaniu decyzji, pozwoleń, organizowaniu konkursów ofert, itp.
  • Zagwarantowanie przy realizacji inwestycji wysokiej jakości wykonania oraz zgodności zobowiązującymi wfirmie standardami
  • Przygotowywanie sprawozdań i raportów związanych znadzorowanym obszarem
  • Współpraca z innymi działami firmy

  Poszukujemy osób:

  • z wykształceniem wyższym kierunkowym (budownictwo, architektura)
  • z doświadczeniem na podobnym stanowisku wrealizacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości (mile widziane)
  • z doświadczeniem wprowadzeniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym (mile widziane)
  • ze znajomością warunków technicznych, prawa budowlanego i procesów administracyjnych
  • z umiejętnościami organizacyjnymi, planowania oraz negocjacyjnymi
  • z wysoką kulturą, asertywnością i komunikatywnością oraz umiejętnością pracy w zespole
  • ze znajomością pakietu MS Office

  Zapewniamy:

  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
  • możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności
  • miłą atmosferę w pracy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:]]>